RW Weather Monday 20140106 through Friday 20140110